TEAM BY CITY

Yeshwantpur District


Mr. Manjunatha N

President (Yeshwantpur Vidhana Sabha)

Mr. Manu

Vice President (Yeshwantpur Vidhana Sabha)

Mr. Devaraj H

Secretary (Yeshwantpur Vidhana Sabha)